Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, αρχεία, εφεξής «περιεχόμενο» του δικτυακού τόπου Solo Oro Jewelry, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοί τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Το περιεχόμενο υπόκειται αρκετά συχνά σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του δικτυακού τόπου Solo Oro Jewelry.

Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε διακομιστή (Server), αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση του δικτυακού τόπου Solo Oro Jewelry και οποιωνδήποτε περιεχομένων του για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του δικτυακού τόπου Solo Oro Jewelry.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η άδεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν θα τροποποιήσει το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στο δικτυακό τόπο Solo Oro Jewelry και ότι θα τηρεί τα προβλεπόμενα στους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η μη συμμόρφωσή σας με τους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή σας ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που σας χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο, ο δικτυακός τόπος Solo Oro Jewelry δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας. Δεν έχετε δικαίωμα να πραγματοποιείτε «αντανάκλαση» (Mirroring) των περιεχομένων αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.